Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internet-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. LegalMatch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en er kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend.

 

Copyright

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audioclips en software is eigendom van LegalMatch of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.??De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LegalMatch te Bussum (Nederland).

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen tot het verlenen van diensten en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 30166886. Een exemplaar wordt op verzoek kosteloos toegezonden. Het Nederlandse recht is van toepassing en de rechtbank in Amsterdam is bevoegd.

Privacyverklaring

Als u besluit uw gegevens naar LegalMatch te zenden, geeft u LegalMatch daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van werk of bij het vervullen van uw vacature. Mocht u vragen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met mr E. Gevaerts, Managing Director LegalMatch via e.gevaerts@legalmatch.nl onder vermelding van ‘disclaimer’